9.8.17

 • TobyMac
  TobyMac
 • MercyMe
  MercyMe
 • Natalie Grant
  Natalie Grant
 • Colton Dixon
  Colton Dixon
 • Matt Maher
  Matt Maher
 • Rend Collective
  Rend Collective
 • Danny Gokey
  Danny Gokey

9.9.17

 • Amy Grant
  Amy Grant
 • Steven Curtis Chapman
  Steven Curtis Chapman
 • Kirk Franklin
  Kirk Franklin
 • Jeremy Camp
  Jeremy Camp
 • David Crowder
  David Crowder
 • Jordan Feliz
  Jordan Feliz
 • Tye Tribbett
  Tye Tribbett